• " اول اینکه امیدوار باشن و متوکل به خدا. همیشه این بیت از شعر وحشی بافقی رو هم به یاد داشته باشن همت اگر سلسله جنبان شود مور، تواند كه سليمان شود."
    سارا هاشمی
    روانشناسی
لیست توصیه هـا
توصیه جدید